تاريخ : | | نویسنده : kaffolabbas313

ترجمه فارسی نهج البلاغه ستايش خدا
سپاس خدايي را که به آفرينش- بندگان- خويش بر هستي خود راهنماست، و آفريده‏هاي نو به نو او بر ازليت وي گواست، و همساني آفريده‏ها نشان دهد که او بي‏همتاست. حسها او را نتواند شناخت، و پرده‏ها او را مستور نتواند ساخت. که سازنده و ساخته از يکديگر جدايند، و فراگيرنده و فراگرفته- يکسان نيند-، و پروردگار و پرورده- دو تاينند- يکتاست نه از روي شمار. آفريننده است نه با جنبش و تحمل آزار. شنواست، بي آنکه او را گوشي بود، بيناست، بي آنکه چشم گشايد، و بر هم نهد. همراه هر چيزي است نه چنانکه آن را بسايد، و جدا از آن، نه آنکه مسافتي در ميان آيد. آشکار است نه به ديدار، و نهان است نه ناپديدار. از چيزها جداست چه بر آنها چيره و تواناست، و هر چيز جز اوست، که برابر او خاضع است و بازگشتش به خداست. آن که وصفش کرد محدودش کرده است، و آن که محدودش کند او را به شمار درآورده است، و آن که او را به شمار درآرد، ازليت او باطل کرده است. کسي که بگويد چون است صفت او را زايد بر ذات شناخته، و کسي که گويد در کجاست او را در جايي محدود ساخته. عالم بود آنگاه که معلومي نبود. پرورنده بود آنگاه که پرورده‏اي نبود، و توانا بود آنگاه که مقدوري نبود.
از اين خطبه است - خورشيد- طلوع کننده- امامت- برآمد. و- ماه- درخشنده- ولايت- پرتو افکند، و کوکب- عدالت- به در آمد. و ناراست راست گرديد، و خدا مردمي را به جاي مردمي ديگر گزيد، و روزي را به روزي بدل گردانيد. چشم‏مي‏داشتيم بر دگرگون شدن روزگاران، چنان که قحطي‏زده در انتظار باران. همانا امامان از جانب خدا تدبير کننده کار مردمانند، و کارگزاران بندگانند. کسي به بهشت نرود جز آنکه آنان را شناخته باشد، و آنان او را شناخته باشند، و به دوزخ در نشود جز آنکه منکر آنان بود، و آنان وي را نپذيرفته باشند، و محرم نساخته.
همانا خداوند تعالي شما را به اسلام مخصوص گردانيد، و براي اسلام گزيد، چه اسلام نامي از سلامت است، و فراهم دارنده هر کرامت است. راه روشن آن را خدا برگزيد، و حجتهاي آن را روشن گردانيد. از علمي که هويداست، و حکمتهايي که نهان و ناپيداست. غرايب آن نابود نشود، عجايب آن سپري نگردد. رستنگاههاي نعمت در آن است، و در تاريکيها چراغهاي فروزان است. درهاي خير جز به کليدهاي آن گشوده نگردد، و تاريکيها جز به چراغهاي آن زدوده نگردد. حوزه آن را حمايت نمود، و رعايت آن را بر خود لازم فرمود. در آن شفاي خواهنده درمان است. و بسنده خواهنده اين جهان و آن جهان است.
و او- گمراهي است- که خدايش مهلت داده، تا در پي هواي بي‏خبران افتاده. روز را با گناهکاران گزارد، نه راهي راست در پيش و نه امامي راهبر دارد.
از اين خطبه است تا چون کيفر نافرماندي شان را برايشان آشکار کرد، و از پرده‏هاي غفلتشان بيرون آورد، رو به چيزي نهادند که بدان پشت کرده بودند، و پشت به چيزي کردند که روي بدان نهاده بودند. پس نه از آنچهه مي‏خواستند و بدان رسيدند، سودي بردند، و نه از آنچه حاجت خويش بدان روا کردند، بري خوردند.- من از اين غفلت نگرانم- و شما و خود را از آن مي‏ترسانم. هر کسي بايد از- کار- خود سود ببرد، که بينا کسي است که شنيد، و انديشيد، و ديد، و به دل بينا گرديد، و از آنچه مايه عبرت است سود گزيد، سپس راهي روشن را سپرد، و از افتادن در پرتگاهها و گم شدن در کوره راهها دوري کرد،- و بکوشيد تا جانب عدالت را نگهدارد- و براي گمراهان جاي اعتراض نگذارد، با ستم و سختگيري در راه حق کردن، يا معني سخني را دگرگون نمودن، يا از سخن راست گفتن ترسيدن. پس اي شنونده از پس مستي هشيار باش و از خواب غفلت بيدار باش، و اندکي بکاه از شتاب خويش، و بدانچه از زبان پيامبر امي (ص) به تو رسيده نيک بينديش! آنچه را که شنيدنش بايد، و ترکش نشايد. آن کس را که جز اين گفت، و سخن ديگري را شنفت، رها کن با آنچه براي خود پذيرفت. ناز خود بنه و بزرگي فروختن بگذارو گور خويش به ياد آر! که گذرگاه تو بر آن است، و هر چه کني بر تو تاوان است، و آنچه کشتي، درو نمايي، و آنچه امروز فرستي، فردا بر آن درآيي. پس جاي درآمدنت را بگستران! و برگ آن را از پيش روانه گردان. پس اي شنونده پرهيز! پرهيز! و اي بي‏خبر، برخيز! برخيز! و کس تو را خبر ندهد چون خدا، که- آگاه است و دانا-.
همانا از جمله حکمهاي خدا در قرآن کريم، که قطعي است و در آن تاويل و تغييري نيست، و بر انجام آن ثواب دهد، و بر ترک آن عقاب کند، و به خاطر آن خشنود شود، و يا به خشم آيد، اين است که: بنده را سودي ندهد- هر چند بکوشد و کار خود را خالص گرداند- اگر يکي از اين گناهان بر گردن او بود و توبه ناکرده پروردگار خود را ملاقات کند، آنکه: در عبادتي که خدا بر او واجب کرده، چيزي را شريک خدا گرداند، يا با کشتن انساني، خشم خود را فرو نشاند، يا عيب کسي را به خاطر کاري که کرده بر زبان راند، يا با بدعتي که در دين گذارد، روايي حاجتش را از مردمان چشم دارد، يا با دورويي مردم را ديدار کند. يا با دو زبان ميان آنان راه رود. اين را نيک بينديش که هر مثال را دليل همانند آن توان گرفت- و تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل-.
چهارپايان در بند شکمند، و درندگان در پي تجاوز به هم، و زنان در فکر آرايش اين جهان و تبه‏کاري کردن در آن. مومنان فروتنند، مومنان مهربانند، مومنان ترسان. متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) الْحَمْدُ لِلَّهِ الدّالِّ عَلى وُجُودِهِ بِخَلْقِهِ، وَ بِمُحْدَثِ خَلْقِهِ عَلى أَزَلِيَّتِهِ، وَ بِاشْتِباهِهِمْ عَلى أَنْ لا ‏شَبَهَ‏ ‏لَهُ‏، لا ‏تَسْتَلِمُهُ‏ ‏الْمَشاعِرُ، وَ لا تَحْجُبُهُ السَّواتِرُ، لِافْتِراقِ الصّانِعِ وَ الْمَصْنُوعِ، وَ الْحادِّ وَ الْمَحْدُودِ، وَ الرَّبِّ وَ الْمَرْبُوبِ، الْأَحَدِ لا بِتَأْوِيلِ عَدَدٍ، وَ الْخالِقِ لا بِمَعْنى حَرَکَةٍ وَ ‏نَصَبٍ‏، و السَّمِيعِ لا ‏بِأَداةٍ، وَ الْبَصِيرِ ‏لا ‏‏بِتَفْرِيقِ‏‏ ‏الَةٍ‏، و الشّاهِدِ لا بِمُماسَّةٍ، وَ ‏الْبائِنِ‏ لا بِتَراخِى مَسافَةٍ، وَ الظَّاهِرِ لا بِرُؤْيَةٍ، وَ الْباطِنِ لا بِلَطافَةٍ، بانَ مِنَ الْأَشْياءِ بِالْقَهْرِ لَها وَ الْقُدْرَةِ عَلَيْها، وَ بانَتِ الْأَشْياءُ مِنْهُ بِالْخُضُوعِ لَهُ وَ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ، ‏مَنْ‏ ‏وَصَفَهُ‏ فَقَدْ حَدَّهُ، وَ مَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ، وَ مَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أبْطَلَ أَزَلَهُ، وَ مَنْ قالَ کَيْفَ؟ فَقَدِ اسْتَوْصَفَهُ، وَ مَن قالَ أَيْنَ؟ فَقَدْ حَيَّزَهُ، عالِمٌ إِذْ لا مَعْلُومَ، وَ رَبٌّ إِذْ لا مَرْبُوبَ، وَ قادِرٌ إِذْ لا مَقْدُورَ.
مِنْها: قَدْ طَلَعَ طالِعٌ وَ لَمَعَ لامِعٌ وَ ‏لاحَ‏ لائِحٌ وَ اعْتَدَلَ مائِلٌ، وَ اسْتَبْدَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ قَوْماً، وَ بِيَوْمٍ يَوْماً، وَ انْتَظَرْنَا ‏الْغِيَرَ انْتِظارَ الْمُجْدِبِ الْمَطَرَ، وَ إِنَّمَا الْأَئِمَّةُ قُوّامُ اللَّهِ عَلى خَلْقِهِ، وَ عُرَفاؤُهُ عَلى عِبادِهِ، لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلّا مَنْ عَرَفَهُمْ وَ عَرَفُوه، وَ لا يَدْخُلُ النّارَ اِلَّا مَنْ أَنْکَرَهُمْ وَ أَنکَرُوهُ.
إِنَّ اللَّهَ تَعالى خَصَّکُمْ بِالْإِسْلامِ، ‏وَ ‏اسْتَخْلَصَکُمْ‏ لَهُ، وَ ذلِکَ لِأَنَّهُ اسْمُ سَلامَةٍ وَ ‏جِماعُ‏ کَرامَةٍ، اصْطَفَى اللَّهُ تَعالى مَنْهَجَهُ، وَ بَيَّنَ حُجَجَهُ، مِنْ ‏ظاهِرِ ‏عِلْمٍ‏ وَ باطِنِ حُکْمٍ، لا تَفْنى غَرائِبُهُ، وَ لا تَنقَضِى عَجائِبُهُ، فِيهِ ‏مَرابِيعُ‏ النِّعَمِ، وَ مَصابِيحُ الظُّلَمِ، لا تُفْتَحُ الْخَيْراتُ إِلّا ‏بِمَفاتِحِهِ‏، وَ لا تُکْشَفُ الظُّلُماتُ اِلّا ‏بِمَصابِحِهِ‏، قَدْ ‏أَحْمى ‏حِماهُ‏، وَ أَرْعى مَرْعاهُ، فِيهِ شِفاءُ الْمُشْتَفِى، وَ کِفايَةُ الْمُکتَفِى.
مِنْها: وَ هُوَ فِى مُهْلَةٍ مِنَ اللَّهِ يَهْوِى مَعَ الْغافِلِينَ، وَ يَغْدُو مَعَ الْمُذْنِبِينَ، بِلا سَبِيلٍ قاصِدٍ، وَ لا إِمامٍ قائِدٍ.
مِنْها: حَتّى إِذا کَشَفَ لَهُمْ عَنْ جَزاءِ مَعْصِيَتِهِمْ، وَ اسْتَخْرَجَهُم مِنْ جَلابِيبِ غَفْلَتِهِمْ، اسْتَقْبَلُواْ مُدْبِراً، وَ اسْتَدْبَرُواْ مُقْبِلًا، فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِما أَدْرَکُوا مِنْ طَلِبَتِهِمْ، وَ لا بِما قَضَوا مِنْ وَّطَرِهِمْ. ‏و ‏إِنِّى‏ ‏أُحَذِّرُکُمْ‏ ‏وَ ‏نَفْسِى‏ هذِهِ الْمَنزِلَةَ، فَلْيَنْتَفِعِ امْرُؤٌ بِنَفْسِهِ، فَإِنَّمَا الْبَصِيرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَکَّرَ، وَ نَظَرَ فَأَبْصَرَ، وَ انْتَفَعَ بالْعِبَرِ ثُمَّ سَلَکَ جَدَداً واضِحاً يَتَجَنَّبُ فِيهِ الصَّرْعَةَ فِى الْمَهاوِى، وَ الضَّلالَ فِى ‏الْمَغاوِى‏، وَ لا يُعِينُ عَلى نَفْسِهِ الْغُواةَ: بِتَعَسُّفٍ فِى حَقٍّ، أَوْ تَحْرِيفٍ فِى نُطْقٍ، ‏أَوْ ‏تَخَوُّفٍ‏ مِنْ صِدْقٍ. فَأَفِقْ أَيُّهَا السّامِعُ مِنْ سَکْرَتِکَ، وَ اسْتَيْقِظْ مِنْ غَفْلَتِکَ! وَ اخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِکَ، وَ أَنْعِمِ الْفِکْرَ فِيما جاءَکَ عَلى لِسانِ النَّبِىِّ الْأُمِّىِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ- مِمّا لابُدَّ مِنْهُ، وَ لا مَحِيصَ عَنْهُ، وَ خالِفْ مَنْ خالَفَ ذلِکَ إِلى غَيْرِهِ، وَ دَعْهُ وَ ما رَضِىَ لِنَفْسِهِ، وَ ضَعْ فَخْرَکَ، وَ احْطُطْ کِبْرَکَ، وَ اذْکُرْ ‏قَبْرَکَ‏ فَإِنَّ عَلَيْهِ مَمَرَّکَ، وَ ‏کَما ‏تَديِنُ‏ ‏تُدانُ‏، وَ کَما تَزْرَعُ تَحْصُدُ، وَ ما قَدَّمْتَ الْيَوْمَ تَقْدَمُ عَلَيْهِ غَداً، ‏فَامْهَدْ لِقَدَمِکَ، وَ قَدِّمْ لِيَوْمِکَ، فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ أَيُّهاَ الْمُسْتَمِعُ، وَ الْجِدَّ الْجِدَّ اَيُّهاَ الْغافِلُ ‏وَ ‏لا ‏يُنَبِئُکَ‏ ‏مِثْلُ‏ ‏خَبِيرٍ:
‏إِنّ‏ ‏مِنْ‏ ‏عَزائِمِ‏ ‏اللَّهِ‏ فِى الذِّکْرِ الْحَکيمِ الَّتِى عَلَيْها يُثِيبُ وَ يُعاقِبُ، وَ لَها يَرْضى وَ يَسْخَطُ، أَنَّهُ لا يَنْفَعُ عَبْداً - وَ إِنْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ وَ أَخْلَصَ فِعْلَهُ- اَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيا لاقِياً رَبَّهُ بِخَصْلَةٍ مِنْ هذِهِ الْخِصالِ لَمْ يَتُبْ مِنْها: أَن يُشْرِکَ بِاللَّهِ فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ مِنْ عِبادَتِهِ، أَوْ يَشْفِى غَيْظَهُ بِهَلاکِ نَفْسٍ، أَوْ ‏يَعُرَّ بِأَمْرٍ فَعَلَهُ غَيْرُهُ، أَوْ ‏يَسْتَنْجِحَ‏ حاجَةً إِلَى النّاسِ بِإِظْهارِ بِدْعَةٍ فِى دِينِهِ، أَوْ يَلْقَى النّاسَ بِوَجْهَيْنِ، أَوْ يَمْشِىَ فِيهِمْ بِلِسانَيْنِ، اعْقِلْ ذلِکَ فَإِنَّ الْمَثَلَ دَلِيلٌ عَلى شِبْهِهِ:
إِنَّ الْبَهائِمَ هَمُّها بُطُونُها، وَ إِنَّ السِّباعَ هَمُّهَا الْعُدْوانُ عَلى غَيْرِهَا، وَ إِنَّ النِّساءَ هَمُّهُنَّ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ الْفَسادُ فِيها، إِنَّ الْمُؤمِنِينَ ‏مُسْتَکِينُونَ‏، اِنَّ الْمُؤمِنِينَ مُشْفِقُون، إِنَّ الْمُؤمِنِينَ خائِفُونَ.

رپورتاژ
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
جدیدترین تجهیزات تالار
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
طرز تهیه روغن خراطین
معرفی دینگ و ذکر تفاوت‌ها
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
انجام پایان نامه
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران
روش انتخاب اسباب بازی مناسب کودکان
سامانه جامع مشاغل شهرری
فال حافظ

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.